Kære brugere af badebroen

Badebroen overlevede uden påviselige skader både episoderne med ekstremt højvande og stormen fra øst, som sydligere i Sundet og på Fyn og Sønderjylland gav store skader på de østvendte kyster. Nu har vinterbaderne badehusene og broen for sig selv. Lyset under broen tænder og slukker sammen med belysningen på havnen i øvrigt. Så efter mørkets frembrud bør ingen have problemer med at orientere sig i vandet.

Broen har været overordentlig velbesøgt i hele sæsonen. Morgenbaderne har deres egen uformelle klub, hvor man fejrer fødselsdage med flag og fællessang og vel også et lille glas. Den nye bænk er ligesom hele anlægget en stor succes, som hver dag appellerer til mange. Og vi håber, brugerne har noteret sig, at rengøringen er forbedret.

Regnskabet for 2023 udsendes primo januar 2024. Men allerede nu kan vi slå fast, at økonomien er fin. I skrivende stund andrager udgifterne til dato i runde tal kr. 84.700 og indtægterne kr. 76.900, mens kassebeholdningen udviser et plus på kr. 37.400.

Bruseren på badebroen er kommet for at blive. I samarbejde med havnefoged Jesper Tjott, som har lovet at afholde udgiften, arbejder vi på et projekt med en permanent bruser. Vi forventer, at det sker i løbet af 2024.

På den anden side er det vores umiddelbare opfattelse, at vi skal opgive pontonen. Vi kan ikke risikere at miste en ny – og ret dyr – ponton til endnu en storm fra øst i september. Man kunne selvfølgelig hver gang bjærge pontonen i tide. Men det er i praksis en uoverkommelig logistisk udfordring i en situation, hvor der er meget andet, som havnens folk også skal gøre og som givetvis har højere prioritet.

Til sidst er der bare at ønske en rigtig god vinterbadersæson. Har du som bruger ønsker om og forslag til forbedringer, så hører vi dem meget gerne.

De bedste hilsner

Skovshoved Sogns Badebrolaug
Oldermand Shirley Damgaard og kasserer Peter Bagger