Kære medlemmer af Badebrolauget

Hermed følger referatet af den årlige generalforsamling afholdt søndag den 23. april 2023 ved badehusene.

Skovshoved Badebrolaug CVR 3871 1393

7 medlemmer var mødt frem i regnen. Fra bestyrelsen deltog kasserer Peter Bagger. Oldermand Shirley Damgård var forhindret, i hendes sted mødte Frede Damgård.

1. Valg af ordstyrer

Bent Jespersen blev valgt som ordstyrer, han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig i vedtægtsmæssig forstand

2. Oldermandens beretning.

Oldermanden Shirley Damgårds mundtlige beretning blev fremført af Frede Damgård

Opbakningen til Badebroen er stadig solid. Økonomien er god, og badebroen bliver flittigt brugt hele året. Badebroen og miljøet omkring den er attraktivt. Vi har installeret lys under broen og i badehusene til gavn for alle som bader i de mørke timer. Lyset øger sikkerheden og bidrager positivt til oplevelsen. Ydermere gør lyset, at badebroen er synlig på lang afstand. Badebroen er med sine 3 smukke badehuse og lyset en signatur for Skovshoved Havn både dag og nat.

Desværre led badepontonen skibbrud i en uventet tidlig efterårsstorm fra øst. Vi undersøger i øjeblikket mulighederne for en ny ponton og har et godt tilbud i kikkerten. Tanken er at købe og evt. udbygge en præfabrikeret flydende arbejdsplatform på ca. 3×3 m.

Kommunen yder et væsentligt tilskud til broen i form af uvurderlig opbakning og hjælp fra havnefoged Jesper Tjott og medarbejdere. En stor tak til dem alle. Også en tak til Skovshoved Bådeværft som er behjælpelig med vedligeholdelsen af badehusene.

Arbejdet i bestyrelsen er ikke voldsomt. Vi udfører ikke selv praktisk arbejde på broen eller badehusene, men entrerer altid med kompetente håndværkere. For bestyrelsen er det mest tidskrævende regnskabet – resten er egentlig bare sjov. Vi er naturligvis altid opmærksomme på broens og brugernes ve og vel. Tak til de brugere, som underretter os om fejl og mangler og andet, som måtte kræve vores opmærksomhed.

Det ændrer imidlertid ikke ved, at bestyrelsen så småt er ved at være træt. Vi har ledet Badebrolauget siden 2006, så vi har vist gjort vores. Inden længe vil vi appellere til, at nye kræfter melder sig. Så hold jer ikke tilbage, skulle I være interesserede. Og så vil jeg lige minde om, at hvis en ny bestyrelse – når tid er – ikke melder sig, nedlægges Badebrolauget og værdierne overgår til Gentofte Kommune.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Badebrolaugets revisor er Bent Jespersen. 2022-regnskabets nøgletal er (i) frivillige indbetalinger kr. 98.750,75, (ii) udgifter i alt kr. 55.967,88 og (iii) en kassebeholdning pr. 31/12 på kr. 45.187,66. De største enkeltudgifter var (iv) lys under broen og i badehusene kr. 43.875,00, (v) rengøring kr. 14.432,03 og (vi) hjemmeside kr. 7.423,13. Det sidste dækker over forskellige tiltag for dels at sikre, at alle kan modtage mails udsendt via hjemmesiden, dels at eliminere spam. Regnskabets detaljer kan ses her.

4. Budget og forslag til kontingent

Ad budget: I prioriteret orden skal følgende arbejder udføres. (i) Rengøring af badehusene kr. 20.000, (ii) renovering af badehusene kr. 50.000 – fundering, reparationer og maling, (iii) ny ponton kr. 25.000, i alt kr. 95.000; priserne er med vilje højt sat.

Ad kontingent: Uændret kr. 100 for enkeltpersoner, kr. 200 far familier og kr. 500 for mindre grupper.

5. Valg af mindst 2 medlemmer til bestyrelsen

Shirley Damgård og Peter Bagger blev genvalgt som henholdsvis oldermand og sekretær. Grethe Lystrup meldte sig som frisvømmer.

6. Valg af revisor

Bent Jespersen blev genvalgt som revisor.

7. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag.

8. Eventuelt

Grethe Lystrup og andre efterlyser en bænk umiddelbart nord for det nordligste badehus. Samme projekt blev tidligere aflyst pga. pengemangel, men det vil formentlig kunne gennemføres senere på året, såfremt indbetalingerne af frivilligt kontingent opretholdes på samme niveau som i 2022.

Grethe Lystrup og andre efterlyser en spand, en skrubbe og en lille kost til akut rengøring og fjernelse af alger fra trappetrinene. Det er en lille udgift, og det bør afprøves.

Grethe Lystrup og andre synes at rengøringen er for dårlig. Bestyrelsen vil undersøge sagen.

– Peter Bagger referent

Vi glæder os til at se jer alle på Badebroen.

De bedste hilsner

Skovshoved Sogns Badebrolaug
Oldermand Shirley Damgaard og kasserer Peter Bagger