Kære medlemmer af Badebrolauget

Den årlige generalforsamling blev afholdt den 21. april 2024 ved badehusene i dejligt om end køligt vejr. Der var i år et flot fremmøde til generalforsamlingen, da hele 40 medlemmer var mødt frem.

Referatet af generalforsamlingen kan læses herunder.

Valg af ordstyrer

Bent Jespersen blev valgt som ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig

Oldermandens mundtlige (skriftlige) beretning

Oldermanden Shirley Kis Pedersen var desværre forhindret, men her er, hvad hun skriver:

Skovshoved Sogns Badebrolaug blev stiftet af en stor kreds af borgere ved et møde på Skovshoved Hotel den 24. april 1995. I samarbejde med Gentofte Kommune etablerede Badebrolauget en badebro på den gamle surferstrand syd for Skovshoved Havn, og allerede den 1. august 1995 kunne badebroen tages i brug til gavn og glæde for alle.

For badebroen og de dertil hørende faciliteter er og har altid været til fri afbenyttelse. Medlemskab er ingen betingelse. Gentofte Kommune har ansvaret for sikkerheden, men alt det andet er Badebrolaugets ansvar. Og med alt det andet mener jeg de 3 ikoniske badehuse, den nye bænk, tæppet på broen og ikke mindst lyset under broen, som virkelig lyser op i den mørke tid. Alt dette og dets vedligeholdelse ikke at forglemme er betalt af de mere end 1000 borgere og brugere, som fordi de føler medejerskab og medansvar årligt lægger et beskedent frivilligt kontingent. Det er jer medlemmer, som har skabt dette unikke bademiljø.

Vi er ved at nå grænsen for, hvad vi kan overkomme. Almindelig vedligeholdelse af vore aktiver, som jo i bogstavelig forstand er udsat for vejr og vind, vil fortsat lægge beslag på de fleste af vore midler. Vi skal prioritere at værne om det vi har, før vi anskaffer nyt. Vi venter stadig på den udendørs ferskvandsbruser, som kommunen har lovet at betale, fordi dens etablering kædes sammen med den forurening som muligvis skyldes Lynetteholmen. Den – altså bruderen – vil blive placeret på broen tæt på land.

Bestyrelsen er ved at være træt. Vi har ledet Badebrolauget siden 2004 dvs. i 20 år, så det er vel på tide, at nye kræfter tager over. Vi forlader naturligvis ikke pladsen i utide, men den næste sæson kunne meget vel blive den sidste. Så vi opfordrer til, at nye kræfter melder sig, så de stille og roligt kan overtage forretningen. Altså, hvem har lyst?

Sammen kan vi glæde os over, at broen er en stor succes, et vigtigt indslag i Skovshoved og et fint eksempel på samarbejde mellem en offentlig myndighed in casu Gentofte Kommune på den ene side og et privat lokalt initiativ baseret udelukkende på frivillighed på den anden. Tak til Kommunen for uvurderlig støtte, tak til havnens folk for et godt samarbejde, og tak til medlemmerne, som har muliggjort alt dette.

Sidst, men ikke mindst – Glem ikke at betale dit kontingent, så du fortsat kan bade med rank ryg og god samvittighed.

Oldermand Shirley Damgaard

Forelæggelse af det reviderede regnskab
Nøgletallene er som følger:

Antal medlemmer skønsmæssigt    1067

Indtægter:                                 81.935 kr.
Udgifter:                                    86.718,35 kr.
Underskud:                             -4283,35 kr.
Kassebeholdning ultimo        40.904,31 kr.
Kassebeholdningen aktuelt   58.604,56 kr.
Udgifter til bestyrelsen           0 kr.

Budget og forslag til kontingent
Forudsat 0 nyanskaffelser og 0 uforudsete udgifter forventes saldoen efter sommerferien at lyde på 90-100.000.  Foreslår uændret kontingent, dvs. 100 kr. for enlige, 200 kr. for familier og 500 kr. for mindre grupper.

Valg af mindst 2 medlemmer til bestyrelse
Bestyrelsen udgøres nu af Anette Ibsen, Jette Sundwall, Shirley Damgård og Peter Bagger. Den nye bestyrelse konstituerede sig således:

Oldermand:                       Anette Ibsen
Kasserer:                           Jette Sundwall
Bestyrelsesmedlemmer: Shirley Damgård og Peter Bagger

Grethe Lystrup og Lisbet Lomholt Knudsen er frisvømmere, dvs. interesserede uden plads i bestyrelsen.

Valg af revisor
Bent Jespersen blev genvalgt.

Behandling af indkomne forslag
Forslaget om badeponton til benefice for især børnene blev støttet af bestyrelsen og få andre, men forkastet af et meget stort flertal.

Generalforsamlingen godkendte forslaget om fundering af arealet bag badehusene med armeret græs, pris i flg. tilbud kr. 31.000. Forslaget afventer stadig lokalplanen for området.

Forslaget om arbejdsweekend blev efter anbefaling fra bestyrelsen forkastet.

Evt.

Der var intet under eventuelt.

 

Skovshoved 21/4 2024
Peter Bagger, referent

 

Tak til alle de fremmødte for god ro og orden. Og til alle medlemmer af Badebrolauget ønskes en rigtig god sommersæson 2024.

 

De bedste hilsner
Skovshoved Sogns Badebrolaug

Afgående oldermand Shirley Damgaard og afgående kasserer Peter Bagger