Kære medlemmer af Badebrolauget

Skovshoved Badebrolaug afholder generalforsamling søndag den 23. april 2023 kl. 11.00 ved badehusene. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før. Dagsordenen omfatter:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Oldermandens mundtlige beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet kan ses her
  4. Budget og forslag til kontingent. Vi foreslår, at kontingentet er uændret. Dvs. 100 kr. for enkeltperson, 200 kr. for en familie og 500 kr. for mindre grupper
  5. Valg af mindst 2 medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Evt.

Vi glæder os til at se jer til generalforsamling ved badehusene.

De bedste hilsner
Skovshoved Sogns Badebrolaug
Oldermand Shirley Damgaard og kasserer Peter Bagger