S k o v s h o v e d  S o g n s  B a d e b r o l a u g

Nyhedsbrev juni 2016

Skovshoved Sogns Badebrolaug blev stiftet af en stor kreds af borgere ved et møde på Skovshoved

Hotel d. 24. april 1995 med henblik på at drive Skovshoved Sogns Badebro på sydmolen af Skovs-

hoved Havn i samarbejde med Gentofte Kommune. Således var og er badebroen forankret i lokal-

samfundet. Den bakkes op af brugerne, hvoraf mange føler medansvar og medejerskab og støtter

projektet med et beskedent frivilligt kontingent. Bestyrelsen er frivillig og ulønnet. Broens alminde-

lige vedligeholdelse dækkes af det beskedne kontingent, men broen er i øvrigt til fri afbenyttelse,

hvad enten man betaler kontingent eller ej.

At vi kan åbne badesæsonen 2016 med en helt ny badebro med unik placering på havnen, med ny-

malet badeskur, tilsagn om et ekstra badeskur, tilsagn om ekstra bænk nær skuret og en forhandling

med kommunen og havnen om udsigtsplateau på vandsiden ved broen kan alt sammen tilskrives

jeres trofaste medlemskab af Skovshoved Sogns Badebrolaug, og havde vi i badebrolauget ikke

kunnet dokumentere overfor kommunen, hvor mange medlemmer vi har, havde vi i dag ikke haft

vores badebro syd for havnen.

Desværre kan vi konstatere at antallet af indbetalinger har været faldende, men vi regner fortsat med

årsagen skyldes placeringen af den midlertidige bro og den tilstand vort badeskur hurtigt var i med

bl.a. graffiti både ude og inde. Vi i badebrolauget vurderede at det var spild af penge og kræfter at

male og vedligeholde skuret som uden tvivl ville blive svinet til med graffiti, når vi vendte ryggen til.

Nu gælder det den nye bro som vi håber vil bidrage til masser af sommerglæde i bølgen blå, og at vi

fremadrettet igen vil kunne se en stigning i indbetalingerne fra vore trofaste medlemmer og fortsat få

tilgang af nye medlemmer. I år vil vi derfor fejre etableringen af Skovshoved Sogns Badebrolaugs

nye badebro og for alvor tage hul på badesæsonen med lidt kølige drikkevarer og lidt ”knas” mens vi

nyder synet af broen og måske tager en svømmetur. Vi håber at der mødes talstærkt op

Tirsdag den 21. juni kl. 16.30

Badebrolauget står også i fremtiden for driften af Skovshoved Sogns Badebro og kommunen støtter

op økonomisk i de tilfælde, hvor større investeringer bliver nødvendige. Medlemskab / kontingent vil

fortsat være aktuelt og fortsætter uændret.

Enkeltperson: 50 kr. Familie: 100 kr. Firma/Institution: 250 kr. Pengegaver: MANGE TAK

Betal dit kontingent i dag – og bad med rank ryg i morgen

Mail adr. pb@pbagger – Reg. nr. 1551 konto nr. 3299147 – Giro nr. 3299147

Får i henvendelser fra venner eller bekendte som ønsker at støtte vores bro henvis da meget gerne

til vore smukke og nyopdaterede hjemmeside, hvor I naturligvis ligeledes selv kan checke og kigge

efter nyheder og opdateringer.

Årlig statistik fra sekretæren. Efter registrering af indbetalinger: 511 medlemmer heraf 36 nye, efter

sletning (igen i år kun returnerede kuverter og frameldinger) er der 505 tilmeldte og heraf får 195 ny-

hedsbrevet pr. e-mail. Har du fået / ændret e-mail adr. oplys venligst dette ved indbetaling. Girokort

vedlægges som sædvanlig til medlemmer, der anvender disse og ekstra kan fås på Havnekontoret –

husk venligst tydeligt navn og adr. ved betaling, så vi kan registrere betaling og sende nyhedsbrev.

Til sidst kan vi oplyse at den nye bro med tilhørende saunahus på nordsiden af havnen ikke er en

del af vores badelaug og at det endnu ikke er besluttet hvem og hvordan driften af denne skal være.

Kasserer: Peter Bagger Frisvømmer: Frede Damgaard Sekretær: Lene Tilling

Skovshoved Sogns Badebro

Oldermand: Shirley Kis Damgaard – 41716013

Bademester: Jacob Langebæk – 40383760

www.skovshovedbadebro.dk